praktikum-2-logo

tek nam je 28...

O nama  
 
 
 
 

poupozega

Učenje bez razmišljanja je prazno, razmišljanje bez učenja je opasno.

Online upis u školu stranih jezika Praktikum

Upisati se možete i putem e-mail upisnice.

Anketa

Jeste li zadovoljni našom školom?
 
Advanced partnership member

Praktikum partneri

034portal

scpozega

hzz-logo

praktikum-logo-3

najbolje

OPĆI UVJETI UPISA I POHAĐANJA TEČAJEVA
u škol. god. 2017/2018

A: Opće odredbe

1. Opći uvjeti ugovora o pohađanju tečaja stranih jezika obvezni su za potpisnike ovog ugovora u smislu odredbe članka 142. Zakona o obveznim odnosima.
2. Škola je obvezna osigurati prostor, sredstva i vrijeme za kvalitetno obavljanje nastave prema ugovorenom programu tečaja, održavati nastavu u skladu s godišnjim  planom i rasporedom sati, a po završetku organizirati polaganje ispita za provjeru znanja i stjecanje odgovarajućeg uvjerenja.

B:  Cijena i plaćanje

Cijena
1. Cijena tečaja određena je Cjenikom za tekuću školsku godinu objavljenim na oglasnoj ploči Škole.
2. Cijena je izražena bez poreza na dodanu vrijednost
3. Cijena završnog ispita uračunata je u školarinu(2 roka), a Polaznik koji u redovnom roku svojom krivnjom ne pristupi ispitu naknadno plaća troškove ispita(400,00Kn), a Škola se obvezuje organizirati takav ispit.
4. Ukupnu cijenu ugovorenih tečajeva čine iznosi svih upisanih tečajeva, umanjeni za odobrene popuste.
5. Ugovorena cijena može se promijeniti samo za neplaćeni dio, u slučaju izmjena poreznog zakona ili promjene tečaja Kn prema Euro za više od 5% u odnosu na tečaj utvrđen 01.rujna tekuće školske godine.

Plaćanje
1. a) u 9 mjesečnih rata do 15.u mjesecu za predškolske,đačke i omladinske tečajeve, počevši od mjeseca rujna
b) u 5  mjesečnih rata do 15. u mjesecu za ostale tečajeve, počevši od mjeseca rujna
2. Na dospjele, a neizvršene uplate, Škola obračunava zakonsku zateznu kamatu.
3. U slučaju zakašnjenja plaćanja mjesečnih obroka, Polaznik gubi pravo na odobrene popuste, te plaća punu cijenu tečaja prema cjeniku Škole (izuzev ako za navedeno postoji opravdan razlog s kojim je upoznata Škola).

C:  Popusti (za fizičke osobe)

1. Na cijenu trećeg i svakog daljnjeg trećeg tečaja(3.,6.,9…) Polaznik ostvaruje popust od 100%((odnosi se  na Polaznike koji se financiraju iz zajedničkog obite.  izvora, a u kombinaciji odrasli i dječji tečaj popust ide na dječji tečaj)

D: Obveze Polaznika

1. Polaznik je obvezan nabaviti udžbenike i pribor prema programu tečaja te redovito pohađati nastavu.
2. Polaznik je obvezan uplaćivati školarinu prema ugovorenoj dinamici  (u 5 odnosno 9 obroka do svakog 15. u mjesecu)
3. Polaznik je obvezan poštivati propisana pravila o kućnom redu i međusobnim odnosima polaznika i Škole.
4. Polaznik se obvezuje da će u roku trideset (30) dana od dana posudbe knjige iz Praktikum knjižnice istu vratiti, u suprotnom  Škola će obračunati »zakasninu» u iznosu od 0,30 Kn/danu.
Također, Polaznik se obvezuje da će u slučaju oštećenja ili gubitka knjige istu nadoknaditi.

E:  Ispisi

1. Samovoljni prestanak pohađanja tečaja prije kraja školske godine Polaznika ne oslobađa obveze plaćanja cjelokupnog ugovorenog iznosa.
2. U slučaju bolesti duže od 2 mjeseca, promjene mjesta boravka, promjene mjesta rada duže od  1 mjesec dana Polaznik mora Školi dostaviti pismeni i dokumentirani zahtjev za raskid ugovora. Odlukom direktora Škole Polaznika će se osloboditi dijela ugovorene obveze za period od konca mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.
3. U slučaju sporazumnog raskida ugovora, uplaćeni iznos školarine Polaznik može prenijeti samo u slijedeću školsku godinu.

F: Završne odredbe

1. Eventualne nesuglasice Polaznik i Škola će nastojati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost suda u Požegi.


Za Praktikum
Maja Janković-Pažin, prof.